Što je upis objekta u katastar?

Upis / uplana objekta je postupak kojim se evidentira objekt u katastarskom operatu i u zemljišnoj knjizi. Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati objekt u katastru i zemljišnoj knjizi, kao i svaku promjenu na nekretnini (dogradnja, rušenje …)

Objekt je važno evidentirati zbog:

 • rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
 • kupnje ili prodaje nekretnine (‘čisti’ papiri)
 • legaliziranja objekta
 • etažiranja objekata
 • hipoteke

Da bi se objekt evidentirao u katastru i zemljišnoj knjizi, geodetski stručnjak mora izraditi geodetski elaborat za evidentiranje podataka o građevinama.

Nakon što se predmetna parcela s pripadajućim objektom snimi, dobivene podatke potrebno je obraditi . Prilikom formiranja geodetskog elaborata iskazuje se površine pod objektom i dvorištem. Izrađeni elaborat se predaje na pregled i ovjeru u nadležni ured za katastar. Nakon pregleda, katastar ovjerava geodetski elaborat i provodi promjene u katastarskom operatu – evidentira novonastalo stanje.

Prijavne listove za zemljišnu knjigu, koji su sastavni dio geodetskog elaborata, Ured za katastar  šalje na grunotvnicu (zemljišnu knjigu). Prijavnim listovima se evidentiraju promjene na predmetnim parcelama u zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda te se stanje u katastru usklađuje sa stanjem u zemljišniku. Geodetskim elaboratom upisa objekta vlasničko stanje se ne mijenja.

Za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama potrebni su slijedeći dokumenti:

 • kopija katastarskog plana
 • izvadak iz zemljišne knjige – vlasnički list
 • posjedovni list
 • dokaz o legalnosti objekta

Da bi objekt evidentirali u katastru i zemljišnoj knjizi, objekt mora biti legalan. Ovisno o vremenu građenja objekta, postoji više načina na koji se dokazuje legalnost:

 • objekti izgrađeni do 15. veljače 1968. godine – smatraju se izgrađenima na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Potrebno je pribaviti dokaz da su objekti tada građeni. Katastra izdaje uvjerenje o starosti građevine što se smatra dokazom da je neki objekt izgrađen do 15. veljače 1968. godine. Ako katastar ne raspolaže potrebnim podacima, uvjerenje o vremenu građenja građevine može izdati nadležno upravno tijelo na temelju geodetskog snimka stvarnog stanja objekta i kopije katastarskog plana s ucrtanim objektom što se prilaže zahtjevu. Za ove objekte se ne izdaje uporabna dozvola.
 • objekti izgrađeni temeljem građevinske dozvole izdane do 19. lipnja 1991. godine – za upis u katastar je potrebna pravomoćna građevinska dozvola i potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije. Za ove objekte se ne izdaje uporabna dozvola.
 • objekti izgrađeni temeljem građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. godine do 1.listopada 2007. godine – nadležno upravno tijelo izdaje uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene.
 • za objekte izgrađene nakon donošenja novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji se primjenjuje od 1. listopada 2007. godine, potrebna je uporabna dozvola (za objekte za koje se izdaje građevinska dozvola), ili završni izvještaj nadzornog inženjera o izvedbi zgrade (za objekte za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja-zgrade do 400 m2 i poljoprivredne zgrade do 600 m2).

Potrebni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Za sve dodatne informacije i pitanja možete nam se javiti bez obaveza, a mi ćemo Vam u kratkom odgovoriti.