Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (N.N.-107/2007 od 03. listopada 2007.godine) trgovačko društvo Terra Consilium d.o.o. donosi:

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

 

Članak 1.

OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: nalogodavac) koja s posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju. Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.

 

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:

· Posrednik u prometu nekretnina je agencija za promet nekretninama Terra Consilium d.o.o. iz Zagreba, Hruševečka 1

· Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

· Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

· Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

· Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

· Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja

 

Članak 3.

 

PONUDA NEKRETNINA

Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.

Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

Ako je primatelj naše ponude već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom.

 

Članak 4.

 

UGOVOR O POSREDOVANJU

Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen.

Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između posrednika i nalogodavca. U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju nekretnine. Ukoliko nije potpisan ugovor o posredovanju nalogodavac nije dužen posredniku isplatiti naknadu, osim u  slučaju da posrednik na neki drugi način dokaže da je posredovao prilikom sklapanja pravnog posla.

Posrednik može na inzistiranje prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama i istu evidentirati u posrednički dnevnik, a kada se za predmetnu nekretninu zainteresira potencijalni kupac o tome će obavijestiti prodavatelja, te s istim potpisati ugovor o posredovanju ukoliko ga prodavatelj bude želio potpisati, dok u suprotnom posrednik nije obvezan potencijalnog kupca dovesti u vezu s prodavateljem, a sve slučaju ukoliko posrednik ne želi pristati na posredovanje s jedne strane odnosno da svoju posredničku naknadu naplaćuje od strane kupca na temelju pisanog ili usmenog naloga o posredovanju s kupcem.

Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.

 

Članak 5.

 

OBVEZE POSREDNIKA

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:

1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla,

2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,

3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu,

4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,

5. omogućiti pregled nekretnina,

6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,

7. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,

8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,

9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

 

Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.

Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.

Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.

 

Članak 6.

 

OBVEZE NALOGODAVCA

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito slijedeće:

1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini,

2. dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora,

3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,

4. nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,

5. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,

6. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika.

 

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništava je.

Nalogodavac će odgovarati za štetu posredniku, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri.

 

Članak 7.

 

POSREDNIČKA NAKNADA

Posrednik za svoj rad naplaćuje naknadu u iznosu određenu ugovorom o posredovanju.

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe (predugovor ili  ugovor).

Visina posredničke naknade za obavljeno posredovanje naplaćuje se u skladu s Cjenikom posredničkih provizija koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta.

 

Članak 8.

 

CJENIK

 

KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene

Najviša ukupna provizija

6 %

PRODAJA

Najviša provizija

(naplaćuje se odprodavatelja)

4 %

KUPNJA

Najviša  provizija

(naplaćuje se od kupca)

3 %

ZAMJENA

Provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom

2-4 %

 

ZAKUP I NAJAM

NAJAM ILI ZAKUP– provizija od najmodavca odnosno zakupodavca

Postotak od mjesečne najamnine odnosno uzimanja u zakup (jednokratno)

75 %

minimalno za iznajmljivanje i davanje u zakup

100 %

trajanje najma (zakupa) od 12 do 60 mjeseci

150 %

trajanje najma (zakupa) od 60 do 120 mjeseci

200%

trajanje najma (zakupa) više od 120 mjeseci

NAJAM ILI ZAKUP– provizija od najmoprimca odnosno zakupoprimca

Postotak od mjesečne najamnine odnosno uzimanja u zakup (jednokratno)

75 %

minimalno za iznajmljivanje i davanje u zakup

100 %

trajanje najma (zakupa) od 12 do 60 mjeseci

150 %

trajanje najma (zakupa) od 60 do 120 mjeseci

200%

trajanje najma (zakupa) više od 120 mjeseci

 

OSTALE USLUGE – minimalne cijene

Poslovno savjetovanje i angažiranje posrednika

300,00 kn/sat

Procjena vrijednosti nekretnine

ovisno o vrsti i vrijednosti nekretnine – min. 700,00 kn

Usluga ishodovanja Izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista ili drugih dokumenata kod tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave u mjestu sjedišta agencije

150,00 kn + troškovi takse

Usluga ishodovanja Izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista ili drugih dokumenata kod tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave izvan mjesta sjedišta agencije

150,00 kn/sat + troškovi takse

+ 20% cijene benzina po prijeđenom km

 

 

Na sve navedene cijene zaračunava se PDV.

 

 

 

 

Članak 9.

Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu odnosno nagradu veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

 

Članak 10.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

 

Članak 11.

U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

 

Članak 12.

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

· neposredno odveo ili uputio nalogodavcu treću osobu u razgledavanje nekretnine koja je predmet posredovanja;

· organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;

· nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, e-mail adresu druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

 

Članak 13.

 

PRESTANAK UGOVORA

Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 12 mjeseci ili na neodređeno vrijeme, a prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora. U koliko je istekao rok ugovora o posredovanju, a nalogodavac s posrednikom nije obnovio ugovor, posrednik u tom slučaju može primijeniti članak 5., stavak 4. ovih Općih uvjeta.

Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora, a koji se odnose na troškove oglašavanja, materijalne troškove i drugo, a sve ukoliko su isti ugovoreni i ukoliko su nastali.

Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine.

Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

Ako u roku 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.

 

Članak 14.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Za sve ostale odnose koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima RH.

 

Za sudske sporove nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu, osim ako se drugačije ne dogovori.

 

Terra Consilium d.o.o. iz Zagreba, Hruševečka 1, temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva  od  06.11.2009. Klasa:UP/I-330-01/09-01/1772; Ur.br:526-05-01-01/2-09-2 je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretninama i upisana je u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj pri Hrvatskoj gospodarskoj komori pod registarskim brojem 754/2009.

 

 

 

U Zagrebu, 07.11.2009. god. Terra Consilium d.o.o.
   

Direktor:

  Igor Ermacora, mag.ing.geod.